MALİ HİZMETLER VE BELEDİYE GELİRLERİ MEVZUATI (UYGULAMALI - AÇIKLAMALI) 1685 Sayfa

1.Bölüm : Analitik Bütçe

 • Bütçe tanımları ve kavramları
 • Gider Bütçesi kodlarının açıklamaları
 • Gelir Bütçesi kodlarının açıklamaları
 • 2009-2011 bütçe hazırlama rehberi
 • Kullanılacak cetvel ve belgeler

2.Bölüm : Tahakkuk Esaslı Muhasebe

 • Tanımlar
 • Bağış ve yardımlar
 • Hesap Planı
 • Her bir muhasebe koduna ait açıklama ve örnekler
 • Dönem başı işlemleri
 • Dönem sonu işlemleri
 • Yönetim Dönemi Hesabı
 • Kullanılacak cetvel ve defterler

3.Bölüm : Taşınır Mal

 • Sorumluluk ve Görevler
 • Defter ve Belgeler
 • Sayım ve Devir işlemleri
 • Taşınır Yönetim Hesabı
 • Taşınır Kesin Hesabı
 • Taşınır mal bağış ve yardım teslim alınması
 • Taşınır mal uygulama süreci anlatımı ve şematik gösterimler
 • Taşınır Kod Listesi
 • Taşınır Mal cetvel defter ve belgeler

4.Bölüm : Belediye Gelirleri

 • Bina Vergisi
 • Arazi Vergisi
 • Emlak Vergisine matrah olacak vergi değerlerinin takdirine ilişkin tüzük
 • Bina Vergi değerlerinin takdiri
 • Belediye Başkanının Emlak vergisi payından sorumluluğu
 • Çevre Temizlik Vergisi
 • İlan ve Reklam Vergisi
 • Eğlence Vergisi
 • Haberleşme Vergisi
 • Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi
 • Yangın Sigorta Vergisi
 • İşgal Harcı
 • Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı
 • Kaynak Suları Harcı
 • Tellallık Harcı
 • Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı
 • Bina İnşaat Harcı
 • Kayıt ve Suret Harcı
 • İmar ile ilgili Harçlar
 • Muayene , Ruhsat ve Rapor Harcı
 • Sağlık Belgesi Harcı
 • Çeşitli Harçların uygulama esasları ve ödenmesi
 • Yol Harcamalarına Katılma Payı
 • Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı
 • Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı
 • Vergi Harç ve Tarifelerin Tespiti
 • Ücrete Tabi İşler
 • Müze Giriş ücretleri ile madenlerden Belediyelere pay
 • Vergi Usul Kanunun Uygulanması
 • Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 • Belediye Tahsilat Yönetmeliği
 • Tahsilat Genel Tebliği
 • İdari Para Cezalarının Tahsil Usulü
 • Taksitlendirme Uygulaması
 • Mukteza örnekleri

CD EKİ:

Ücretsiz olan CD ekimizde tüm konulara ait defter , cetvel , kullanılan belgeler ile güncel Hesap planı kodları , Taşınır Mal Kodları , Bütçe Kodları ve Belediye Gelirlerine ait tebliğler , müktezelar , Danıştay kararları ve diğer örnek uygulama ve açıklamalar yer almaktadır.