Click for English
Ana Sayfa

Haberler
MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI (15.05.2008)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Hizmet Grupları

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, mahalli idarelerde görev yapan devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2– (1) Bu Yönetmelik, il özel idareleri, belediyeler ve bu idarelerin bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan müdür ve daha ast kadrolara atanacakları kapsar.

Dayanak
MADDE 3– (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a)           Alt görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b)           Aynı görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c)           Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
d)          Genel Yönetmelik: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,
e)           Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi alt görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan üst görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,
f)            Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre Üniversite tarafından verilecek hizmet içi eğitimi,
g)           Görevde yükselme sınavı: Üniversite tarafından verilecek eğitimi müteakip, eğitime katılanlara uygulanacak yazılı sınavı,
h)           Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre çalışılan süreleri,
i)             Kurum: Mahalli İdareleri,
j)             Mahalli idare: İl özel idareleri, belediyeler ve bu idarelerin bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşları,
k)           Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,
l)             Üniversite: 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu kapsamındaki yüksek öğretim kurumlarını,
ı)      Üst görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri, ifade eder.

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar
MADDE 5– (1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:
a) Yönetim hizmetleri grubunda; müdür, şef, ayniyat saymanı, muhasebeci,
b) Hukuk hizmetleri grubunda; hukuk müşaviri,
c) Bilgi işlem hizmet grubunda; çözümleyici,
d) Araştırma ve planlama hizmetleri grubunda; uzman, eğitmen,
e) İdari hizmetler grubunda; kontrol memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni, şoför, diğer unvanlı kadrolar,

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar; mühendis, mimar, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, arkeolog, dekoratör, desinatör, ekonomist, ev ekonomisti, fizikçi, grafiker, heykeltraş, hidrobiyolog, hidrolog, istatistikçi, jeofizikçi, jeolog, jeomorfolog, kaptan, kimyager, laborant, matematikçi, paleentolog, pilot, ressam, restoratör, şehir plancısı, teknik ressam, tekniker, teknisyen, topograf, antropolog, bakteriolog, başhemşire, biolog, çocuk gelişimcisi, diş protez teknisyeni, diyetisyen, ebe, eczacı, fiziko terapist, fizyoterapist, sağlık fizikçisi, hemşire, odyolog, pedagog, psikolog, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, tıbbi teknolog, veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri, veteriner, sağlık teknisyeni, sosyolog, programcı, mütercim, tercüman, avukat, imam, kameraman, çocuk eğitimcisi, çocuk eğiticisi, çocuk rehberi ve gözetimcisidir. 

İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınav Esasları 

Görevde yükselme eğitiminin ilanı ve eğitime alınma

MADDE 6– (1) Mahalli idareler; görevde yükselme eğitimine katılmak isteyen personeli tespit etmek amacıyla, ihtiyaç duydukları kadroları tespit ederek duyurur. Görevde yükselme eğitimine katılmak isteyen personel, kurumca belirtilen tarihe kadar başvurusunu duyuruda belirtilen mercie yapar.

(2) Yönetmeliğin 13 üncü ve 14 üncü maddelerinde öngörülen şartlar dikkate alınmak suretiyle görevde yükselme eğitimine katılacaklar tespit edilir.

(3) Ancak, eğitime alınacakların sayısı, Değerlendirme Formunda (Ek–1) gösterilen puanlamaya uymak suretiyle, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Başvuranların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçtiği takdirde öğrenim durumu, hizmet süresi, disiplin, sicil şartları açısından değerlendirilerek, eğitime alınacakların sayısı boş kadro sayısının üç katına indirilir. Puanların eşitliği halinde sırasıyla hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir. Eğitimi tamamlayanlar görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

(4) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış, ancak, görevde yükselme sınavında başarısız olmuş personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek yeni görevde yükselme sınavına katılmak için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir. 

Görevde yükselme eğitiminin şekli
MADDE 7– (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan memurların, görevde yükselme çerçevesinde atamalarının yapılması amacıyla; ilgili mahalli idareler her yılın Ocak ayı sonuna kadar görevde yükselme eğitimine tabi tutmak istedikleri personelin niteliklerini ve sayısını valiliklere bildirir.

(2) Valiliklere gelen başvurular, il esasıyla tek liste halinde birleştirerek en geç 15 Şubat tarihine kadar eğitimi verecek üniversiteye ulaştırılmak üzere Bakanlığa gönderilir.

(3) Bakanlık listeleri birleştirerek üniversiteye iletir. İletilen bu listelere göre üniversite tarafından görevde yükselme eğitimi verilir.

Görevde yükselme eğitiminin konuları
MADDE 8– (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası;

1) Genel Esaslar,
2) Temel Hak ve Ödevler,
3) Devletin Temel Organları

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) Atama yapılacak kadroya ilişkin olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5335 sayılı Mahalli idare Birlikleri Kanunu, 442 sayılı Köy Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4374 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmelikler.

(2) Görevde yükselme eğitim programlarının en az 0,60'ı (g) bendinde belirtilen konulardan oluşur.

 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına ilişkin Usul ve Esaslar

Görevde yükselme sınavı
MADDE 9– (1) Bakanlık, görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren, bir ay içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yüksek öğretim kurumlarından birine görevde yükselme sınavını yaptırmak üzere başvurur.

(2) Bu sınavda başarılı sayılmak için 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması zorunludur.

(3) Yapılan sınavda başarılı bulunanlar arasından, başarı sıralamasına göre 3 ay içinde atama yapılır.

(4) Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Görevde yükselme sınavının şekli, konuları ve ilanı
MADDE 10– (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav Bakanlık tarafından Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne merkezi olarak yaptırılabileceği gibi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yüksek öğretim kurumlarından birine tespit edilen tarihte belirlenen merkezlerde yaptırılabilir.

(2) Görevde yükselme sınavı soruları, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan konulardan oluşur.

(3) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde sınavı yapan kurum tarafından ilan edilir.

Sınav kurulu ve görevleri
MADDE 11– (1) Kurumlarca yaptırılacak yazılı sınava ilişkin işlemleri yürütmek üzere beş kişiden oluşacak sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu; atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, personel birimi ve eğitim birimi temsilcileri ile atamaya yetkili amirce belirlenecek diğer üyelerden teşekkül eder.

(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme eğitimine alınacak personelden öğrenim, görev veya unvanlarından daha düşük seviyede olamaz.

(3) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri eşlerinin, üçüncü derece dahil kan ve ikinci derece dahil kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar.

(4) Sınav kurulu, adayların belirlenmesi, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işleri yürütür.

(5) Sınav kurulunu, kendi bünyelerinde oluşturamayan kurumların talepleri halinde, mahalli mülki idare amiri tarafından bildirilecek üye/üyeler alınmak suretiyle sınav kurulu oluşturulur.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına itiraz
MADDE 12– (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılanlar, sınav sonuçlarının kendilerine tebliğinden itibaren on gün içinde yazılı olarak sınav kuruluna itiraz edebilir.

(2) Sınav kurulu yapılan itirazları en geç on beş gün içerisinde karara bağlar ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

Sınav sonuçlarının izlenmesi
MADDE 13– (1) Sınav sonucuna göre yapılan atamalar, en geç bir ay içinde Ek–2'deki Görevde Yükselme Formuna işlenerek, bir sureti Bakanlığa bir sureti de Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.

Öğrenim düzeyi
MADDE 14– (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolardan;

a) Teknik öğrenim gerektiren müdürlükler en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Müdür kadrosuna atanabilmek için kamu yönetimi, maliye, işletme, iktisat, çalışma ekonomisi, sosyal ve idari bilimler dallarında dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ayniyat saymanı, şef, muhasebeci kadrolarına atanabilmek için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

d) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için hukuk fakültesi mezunu olmak,

e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için en az iki yıllık yüksek okulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıllık yüksekokul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

f)  Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmak,

g) 5 inci maddenin (e) bendinde yer alan diğer kadrolara atanabilmek için en az lise mezunu olmak,

h) Şoför kadrosuna atanabilmek için en az lise mezunu olmak ve (E) tipi sürücü belgesine sahip olmak, şarttır.

Hizmete ilişkin özel şartlar
MADDE 15– Bu Yönetmeliğe tabi kadrolardan;

a) Müdür kadrosuna atanabilmek için;
1) 657 Sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde yazılı süreler kadar hizmeti bulunmak,

2) En az 3 yıl aynı alt hizmet grubunda görevde yükselmeye tabi alt bir kadroda bulunmak, alt hizmet grubunda görevde yükselmeye tabi bir kadro yoksa o birimde 4 yıl çalışmış olmak,

b) Ayniyat saymanı, şef, muhasebeci kadrolarına atanabilmek için;
Üniversite mezunlarının dört yıl, teknik yüksekokul mezunlarının en az üç yıl, dört yıldan az süreli yükseköğrenim mezunlarının en az beş yıl hizmetinin bulunması, şarttır.

Sicil
MADDE 16– (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için, son yıl sicil notunun olumlu olması ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az 75 olması zorunludur.

Hizmet süresi
MADDE 17– (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için en az iki yıl süre ile atamanın yapılacağı kurumda veya Yönetmelik kapsamındaki diğer kurumlarda çalışmış olmak şarttır.

(2) Ancak, yeni kurulan mahalli idarelerde veya görevde yükselme ile ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde atamanın yapılacağı kurumda en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz.

Unvan değişikliği sınavı
MADDE 18– (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin kurum personelinin atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavına göre yapılır.

(2) Unvan değişikliği sınavları, kurumunca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda, yazılı olarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(3) Bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgili bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar
MADDE 19– (1) Mühendis, mimar, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, arkeolog, dekoratör, desinatör, ekonomist, ev ekonomisti, fizikçi, grafiker, heykeltıraş, hidrobiyolog, hidrolog, istatistikçi, jeofizikçi, jeolog, jeomorfolog, kimyager, matematikçi, paleentolog, pilot, restoratör, şehir plancısı, antropolog, bakteriolog, biolog, diyetisyen, eczacı, fizikoterapist, fizyoterapist, pedagog, psikolog, sosyal çalışmacı, veteriner hekim, sosyolog, çocuk rehberi ve gözetimcisi kadrolarına atanabilmek için;

a) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
b) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,
c) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

(2) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
a)Hukuk fakültesi mezunu olmak,
b)Avukatlık stajını yapmış olmak,
c)Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,
d) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

(3) Mütercim ve tercüman kadrolarına atanabilmek için;
a) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
b) KPDS’de (B) düzeyinde başarılı olmak, 80 ve üzeri not almak,
c) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,
d) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

(4) Başhemşire, hemşire, odyolog, sağlık fizikçisi, tıbbi teknolog, sağlık memuru, laborant, ebe, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri, çocuk eğitimcisi, çocuk eğiticisi, çocuk gelişimcisi, diş protez teknisyeni, kaptan, ressam, programcı, kameraman, kadrolarına atanabilmek için;
a)Fakültelerin, yüksek okulların veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
b)Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,
c)Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

(5) Teknik ressam, topograf, teknisyen kadrosuna atanabilmek için;
a) Fakültelerin, yüksek okulların, meslek liselerinin veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
b) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,
c) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

(6) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
a) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğretim mezunu olmak,
b) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,
c) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

(7) İmam kadrosuna atanabilmek için;
a) En az imam–hatip lisesi mezunu olmak,
b) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,
c) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İstisna
MADDE 20– (1) İl özel idareleri ve nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesine göre oluşturulacak birim amiri kadrolarına bu Yönetmelikte öngörülen sınav ve eğitim şartına bağlı olmaksızın atama yapılır.

(2) Atamada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/B maddesinde öngörülen eğitim ve hizmet süresi şartları aranır.

(3) Bu Yönetmeliğe tabi kurumlarda çalışan müdür unvanı almış kişiler de bu kadrolara atanabilir.

Hizmet grupları arasında geçişler
MADDE 21– (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde düzenlenmiş olan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

a) Aynı ana görev grubundaki alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanması mümkündür.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, mahalli idarelerde ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Zabıta ve itfaiye personeli
MADDE 22– (1) Zabıta ve itfaiye müdürü kadrolarına atama bu Yönetmelik hükümlerine tabi olup, bunlar dışında kalan ve bunların altında bulunan zabıta ve itfaiye personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği ile ilgili kendi yönetmelikleri hükümleri uygulanır.

Kazanılmış hakların saklılığı
MADDE 23– (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

MADDE 24– (1) Diğer personel kanunlarına tabi personel iken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlarda görev yapmak isteyenler, mahalli idarelerde aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara, öğrenim durumu ve kazanılmış unvanları dikkate alınarak eğitime ve sınava tabi tutulmadan naklen atanabilir.

(2) İlk defa açıktan atanacaklarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

MADDE 25– (1) Görevde yükselme eğitimi programları Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

GEÇİCİ MADDE 1– (1) Yönetmelik kapsamında yer alan personelden, 18.4.1999 tarihinde görevde bulunanlar bakımından görevde yükselme eğitimi için ilan edilen kadrolara üç katından az başvuru olması halinde bu Yönetmelikte öngörülen öğrenim düzeyinin bir alt öğrenim düzeyi aranır.

(2) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği 18.4.1999 tarihinde görevde bulunanlardan, bu tarih itibariyle iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar, dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilir.

Yürürlük
MADDE 23– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 24– Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. 

 EK - 1

DEĞERLENDİRME FORMU
Adı ve Soyadı :
Sicil No :
Görev Yeri ve Unvanı :

 

DEĞERLENDİRME KISTASLARI

 

 

Puan Değeri

 

Adayın Puanı

1. Başvuru tarihi itibariyle öğrenim durumu (En son öğrenim durumu esas alınacaktır.)

 

a) Önlisans

b) 3 Yıllık Yüksek Okul

c) Lisans

d) Yüksek Lisans

e) Doktora

 

 

4

6

8

10

12

 

2. Müracaat bitim tarihi itibariyle 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç.)

 

a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) her bir yıl için

b) 10 yıldan sonraki her bir yıl için

 

 

 

 

1

0.15

 

3. Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve daha fazla olanların bu sicil notunun aritmetik ortalamasının 1/10’u (Üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tam sayıya tamamlandıktan sonra 1/10’u hesaplanacaktır.)

 

 

4. İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)

a) Her takdirname için

b) Her ödül için

 

 

2

4

 

5. “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” yürürlüğe girdikten sonra katıldığı her bir hizmet içi eğitim programından (Her yıl için adayın katıldığı en çok süreli olan bir eğitim programı değerlendirilecektir.)

 

a) 05-15 gün süreli

b) 16-31 gün süreli

c)  2-3   ay süreli

d)  4-6   ay süreli

e)  7 -12   ay süreli

f)  12 aydan süreli

 

 

 

 

0,5

1

1,5

2

2,5

3

 

6. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi ve Seviye Tespit Sınavından (375 sayılı KHK’ya göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme sadece bir dil için yapılacaktır.)

 

a) (D) alanlara

b) (C) alanlara

c) (B) alanlara

d) (A) alanlara

 

 2

4

6

8

 

7. Aldığı her disiplin cezasından (Af kapsamına girenler hariç.)

 

a) Her uyarma, kınama için

b) Her aylıktan kesme için

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması için

 

 

 

-2

-4

-6

 

8. Görevde yükselme eğitimine katılan ve sınavlarda başarısız olanlarla, sınavlara mazeretsiz olarak katılmayanların (Aynı veya

© Copyright Asis Grup 1998-2019 Kültür Bakanlığı'nın firmamıza tahsis ettiği BİL-KOD:1024