Click for English
Ana Sayfa

Haberler
TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DAİMİ KADROLARINA İLK DEFA İŞÇİ OLARAK ALINACAKLAR İÇİN YAPILACAK MERKEZİ SINAVA GİRECEKLER İLE EĞİTİM DÜZEYLERİ İTİBARIYLA MERKEZİ SINAV  DIŞINDA KALANLAR VE BUNLARIN İŞE YERLEŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 11/4/2006 tarihli ve 26136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar İçin Yapılacak Merkezi Sınava Girecekler ile Eğitim Düzeyleri İtibarıyla Merkezi Sınav  Dışında Kalanlar ve Bunların İşe Yerleştirilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında  Tebliğ’in 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "b) Yetkili Kurum il/şube müdürlüklerince merkezi sınav puan sıralaması ile talep şartları dikkate alınarak başvuranlardan açık iş sayısının iki katını geçmeyecek sayıda; 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve (e) bentlerinde sayılanlardan talep şartlarına uygun olanlardan da açık iş sayısının iki katını geçmeyecek sayıda bir belirleme yapılacağı, ayrıca (c) bendinde sayılan ve talep şartlarına uygun olan ve talebe başvuran önceliklilerin tamamının gönderileceği, bunlara sözlü sınav/mülakatın yeri ve zamanının talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından ayrıca duyurulacağı"

             MADDE 2 – Aynı Tebliğ’in 12 nci maddesinin başlığı ve 1, 2, 3 ve 4 üncü fıkraları  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Başvuruların değerlendirilmesi, sözlü sınav/mülakata katılacakların belirlenerek talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilmesi"

             "(1) Talebi alan Kurum il/şube müdürlüklerince, talebe başvuru süresinin bitimini izleyen günde en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve açık iş sayısının iki katını geçmeyecek şekilde sistem tarafından otomatik olarak liste oluşturulur."

             "(2) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ve Bakanlar Kurulu Kararıyla öncelikli gönderme ve/veya işe alınma hakkına sahip bulunanlar durumu talep şartlarına uygun olanlar da aynı süre içerisinde açık iş sayısının iki katını geçmeyecek sayıda ve Kuruma kayıt tarihleri dikkate alınmak suretiyle sistem tarafından otomatik olarak liste oluşturulur. (c) bendinde belirtilen Bakanlar Kurulu Kararıyla öncelikli gönderme hakkına sahip bulunanlardan müracaat edenlerin tamamı ayrı bir liste halinde sistem tarafından otomatik olarak liste oluşturulur."

             "(3) Talep sahibi ünitece, puan itibarıyla en son gönderilen adayın merkezi sınavda almış olduğu puanla aynı puanı almış adaylar varsa bunlar da işyerine gönderilir."

             "(4) Talebi alan il/şube müdürlüğünce, sistem tarafından puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere ve talep sayısının iki katını geçmeyecek şekilde oluşturulan ve adayların;  adı, soyadı, merkezi sınav puanı, telefon ve adreslerini içeren bir listeyi, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen öncelikliler açık iş sayısının iki katını geçmeyecek sayıda oluşturulan listeyi ve 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen önceliklerin ise tamamından oluşan ayrı bir listeyi sözlü sınav/mülakata, kariyer mesleklerde yazılı ve/veya sözlü sınava tabi tutulmaları için taleplere başvuru süresinin bitimini izleyen 5 işgünü içerisinde  talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderir."

             MADDE 3 – Aynı Tebliğ’in 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(3) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ve Bakanlar Kurulu Kararıyla öncelikli gönderme ve/veya işe alınma hakkına sahip bulunanlar durumu talep şartlarına uygun olanlar da aynı süre içerisinde açık iş sayısının iki katını geçmeyecek sayıda ve Kuruma kayıt tarihleri dikkate alınmak suretiyle (c) bendinde belirtilen Bakanlar Kurulu Kararıyla öncelikli gönderme hakkına sahip bulunanların ise tamamı olmak üzere isim ve adresleri ile durumlarına ilişkin açıklayıcı bilgilerle birlikte liste halinde kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir. Kur’aya katılacakların listesi ile birlikte yetkili il/şube müdürlüğü tarafından talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna sözlü sınav/mülakat yapılmak üzere gönderilir."

             MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

© Copyright Asis Grup 1998-2019 Kültür Bakanlığı'nın firmamıza tahsis ettiği BİL-KOD:1024