Click for English
Ana Sayfa

Haberler
(01.08.2008)
Hangi tarihten itibaren borcu yoktur belgesi istenecektir ?
Hak sahiplerine yapılan ödemelerde 01.08.2008 tarihinden itibaren borcu yoktur belgesi aranacaktır .

Hangi Kurumlar borcu yoktur belgesi isteyecektir ?
4734 sayılı Kanun kapsamında olan idareler Kanunun 2 nci maddesinde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
-Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç) ve tüzel kişiler.
-Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.
-Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar.
-Yukarıda belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler.
-Yapım ihalelerine münhasır olmak üzere, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar.

Mükellefin Hangi borçları kapsam altındadır ?
-Yıllık Gelir Vergisi
-Yıllık Kurumlar Vergisi
-Katma Değer Vergisi
-Özel Tüketim Vergisi
-Özel İletişim Vergisi
-Banka ve sigorta muameleleri vergileri,
-Gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar
-Geçici vergiler ile bu vergi türlerine ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleri,

Borç olarak değerlendirilecek amme alacaklarının toplam tutarı ne kadardır ?
Kapsama giren amme alacaklarının toplamı Seri A ve 3 Sıra no.lu Tahsilat Genel Tebliği ile 2.000 lira olarak belirlenmiştir. Bu tutara kadar borcu yoktur belgesi aranılmasına gerek yoktur.

Tecil edilmiş amme alacakları Borç olarak dikkate alınacak mıdır ?
Tecil edilmiş amme alacakları, tecil şartlarına uygun olarak ödendiği müddetçe vadesi geçmiş borç olarak dikkate alınmayacaktır.

Borcu yoktur belgesi geçerlilik süresi ne kadardır ?
Tanzim edildiği tarihten itibaren 15 gün süre ile geçerli kabul edilecektir.

İdareden alacak sahibinden Borcu yoktur belgesi istenmemesi halinde uygulanacak yaptırımlar nelerdir ?
Getirilen zorunluluğa rağmen borcun olmadığına dair belgeyi aramaksızın işlem tesis eden kurum ve kuruluşlara iki bin Yeni Türk Lirası idari para cezası verilecektir.
© Copyright Asis Grup 1998-2019 Kültür Bakanlığı'nın firmamıza tahsis ettiği BİL-KOD:1024