Click for English
Ana Sayfa

Haberler
1 SIRA NOLU GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (15.06.2009)
Mahalli idareler aylık dönemlerde oluşturulan kümülatif verilerin takip eden ayın sonuna kadar, yılın tamamına ait (Ocak-Aralık dönemi) kümülatif verilerin ise en geç takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar KBS'ye girişi yapılacaktır.

Maliye Bakanlığından:

1 SIRA NOLU GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ

(SIRA NO: 3)

             MADDE 1 – 25/10/2008 tarih ve 27035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Sıra Nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği'nin 4 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "a) Mahalli idare birimi: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi, Bozcaada ilçe özel idaresi, Gökçeada ilçe özel idaresi ile bunlara bağlı idareleri ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamındaki birlikleri,"

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(2) Mahalli idare birimlerinin sisteme girecekleri hesap bilgileri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri ile Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planı çerçevesinde Bakanlıkça belirlenecek ayrıntıdaki mizan bilgileri ve bütçe tahminleri ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosuna ilişkin bilgilerden oluşacaktır."

             MADDE 3 – Aynı Tebliğin, 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 6 – (1) Mahalli idarelerce, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri ile Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planı çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen mizan formatına uygun olarak aylık dönemlerde oluşturulan kümülatif verilerin takip eden ayın sonuna kadar, yılın tamamına ait (Ocak-Aralık dönemi) kümülatif verilerin ise en geç takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar KBS'ye girişi yapılacaktır.

             (2) Mahalli idarelerce ayrıca ertesi yıla ve izleyen iki yıla ait bütçe gelir-gider tahminleri ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosuna ilişkin bilgileri Eylül ayı sonuna kadar KBS'ye girilecektir.

             (3) Veri girişleri Bakanlıkça yayınlanan uygulama kılavuzu çerçevesinde yapılacaktır. Mahalli idareler, KBS'ye giriş yetkisi ve bu yetkinin iptali ile ilgili şifre taleplerini resmi yazıyla Muhasebe Müdürlükleri ve Malmüdürlüklerine bildireceklerdir.

             (4) Mahalli idareler, KBS'ye veri girişi sırasında karşılaştıkları teknik sorunları e-posta yoluyla mahalli@muhasebat.gov.tr adresine bildireceklerdir."

             MADDE 4 – Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrası Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2008 yılı adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu 10.000'den büyük olan mahalli idareler için 1/7/2009 tarihinde, diğer mahalli idareler için 1/10/2009 tarihinde; Tebliğin diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

© Copyright Asis Grup 1998-2019 Kültür Bakanlığı'nın firmamıza tahsis ettiği BİL-KOD:1024